Loading

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

1. Jazyk a jazyková komunikace
1.1. Český jazyk
1.2. Anglický jazyk

2. Matematika a její aplikace
2.1. Matematika

3. Informační a komunikační technologie
3.1. Informatika

4. Člověk a jeho svět
4.1. Prvouka
4.2. Vlastivěda
4.3. Přírodověda

5. Člověk a společnost
5.1. Dějepis
5.2. Občanská a rodinná výchova

6. Člověk a příroda
6.1. Fyzika
6.2. Chemie
6.3. Přírodopis
6.4. Zeměpis

7. Umění a kultura
7.1. Hudební výchova
7.2. Výtvarná výchova

8. Člověk a zdraví
8.1. Výchova ke zdraví
8.2. Tělesná výchova

9. Člověk a svět práce
9.1. Pracovní činnosti

1.1. ČESKÝ JAZYK

1.1.1. Charakteristika předmětu - ČESKÝ JAZYK

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP ZV .

Časové vymezení
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu.
V 1. – 2.ročníku 10 hodin, ve 3.ročníku 9 hodin, ve 4. – 5.ročníku 7 hodin,
v 6.ročníku 5 hodin a v 7. – 9.ročníku 4 hodiny týdně. V 9.ročníku je zařazen Seminář českého jazyka v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně.

Organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro větší přehlednost je rozdělen do tří vzájemně propojených složek – literární výchova, jazyková výchova a komunikační a slohová výchova. Součástí výuky předmětu Český jazyk a literatura jsou i návštěvy divadelních a příležitostně i filmových představení.

Realizovaná průřezová témata
V rámci předmětu Český jazyk a literatura jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova i Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí ( k. komunikativní, kompetence k učení a kompetence k řešení problému) využívány následující postupy :
- Učitel zadává k mluvním cvičením a k diskuzi taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor a tolerují mínění jiných
- Učitel vybírá pro žáky různé typy textů, na kterých žáci s využitím získaných poznatků provádějí analýzu, zobecňují a formulují závěry
- Učitel vybírá pro žáky zajímavé texty a úkoly a motivuje je tak k zapojení do různých soutěží a olympiád
- Učitel vhodnou volbou tématu či návodnými otázkami vede žáky k tomu, aby při tvorbě slohových prací i při literárním výkladu využívali svoje poznatky a znalosti z jiných oborů
- Učitel vhodným výběrem ukázek vede žáky k tomu, aby při interpretaci textů i při psaní slohových prací uplatňovali základní myšlenkové operace, ale i fantazii a kreativitu

1.1.2. Obsah předmětu - 1. STUPEŇ

1. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období - žák:

1.1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
1.2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
1.3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
1.4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
1.5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo
1.6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
1.7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
1.8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
1.9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
1.10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchá příběh

Očekávané výstupy – 2. období - žák:
1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
1.14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

2. JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období - žák:
2.1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
2.5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
2.6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
2.7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
2.8 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Očekávané výstupy – 2. období - žák:
12.9 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
2.10 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
2.11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
2.12 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
2.13 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
2.14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
2.15 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
2.16 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
2.17 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

3. LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období - žák:
3.1 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
3.2 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
3.3 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
3.4 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

Očekávané výstupy – 2. období - žák:
3.5 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
3.6 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
3.7 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
3.8 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

1.1.3. Obsah předmětu - 2. STUPEŇ

4. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - žák:
4.1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
4.2 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
4.3 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
4.4 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
4.5 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
4.6 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
4.7 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
4.8 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu: samostatně připraví a s oporou o text přednes referát
4.9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
4.10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

5. JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - žák:

5.1 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
5.2 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
5.3 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
5.4 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
5.5 využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
5.6 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
5.7 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
5.8 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

6. LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - žák:

6.1 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
6.2 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
6.3 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
6.4 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
6.5 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
6.6 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
6.7 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
6.8 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
6.9 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

1.1.4. Český jazyk - 1. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- skládá a rozkládá slova podle sluchu
- pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací - skládá a čte všechny druhy slabik
- skládá a čte všechny druhy slov
- pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem
- správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově, hlásky ve slabice
- čte správně dlouhé a krátké samohlásky
- správně odpovídá na otázky
- naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, dramatizuje
- recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla
- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
- uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení psacího náčiní
- píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky
- rozlišuje písmo psací a tiskací
- píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše interpunkční znaménka
- dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu slova a jednoduché věty
- píše velká písmena u vlastních jmen osob a na začátku věty
- dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní návyky


UČIVO

Čtení a literární výchova :
Rozvoj fonetického sluchu, sluchová analýza a syntéza
Písmena malá, velká, tiskací, psací
Slabiky – otevřené, zavřené
Slova – čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik na konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se slabikotvornými souhláskami, slova s písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a se shluky souhlásek
Hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací
Uspořádání slov ve větě
Interpunkční znaménka
Délka samohlásek
Porozumění přečteným větám
Poslech, vyprávění, dramatizace
Recitace
Prosba, poděkování, omluva, blahopřání, pozdrav, oslovení

Psaní
Příprava na psaní
Psaní prvků písmen a číslic
Písmo psací a tiskací
Psaní – písmeno, slabika, slovo
Diktát slov, jednoduchých vět
Velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a na začátku věty

1.1.5. Český jazyk - 2. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
- řadí věty podle děje
- určí nadřazenost a podřazenost slov
- řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl
- rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek
- uvědoměle používá psaní i,í-y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
- vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě v abecedě, řadí slova podle abecedy
- zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov: b-p, d-t, ď-ť,
z-s, ž-š, v-f, h-ch
- dělí slova na konci řádku podle stavby slova
- aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- vyjmenuje slovní druhy, pozná podstatná jména, slovesa a předložky v textu
- rozlišuje obecná a vlastní jména, dodržuje pravidla psaní vlastních jmen osob a zvířat
- odříká, rozliší a rozpozná v textu základní tvary vyjmenovaných slov
- užívá slušné oslovení, prosbu, poděkování
- pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti
- píše správně jednoduchá sdělení, dodržuje posloupnost děje
- vypravuje podle obrázkové osnovy
- plynule, bez slabikování přečte jednoduchý text
- užívá správný slovní přízvuk
- čte s porozuměním nahlas i potichu
- soustředěně naslouchá čtenému textu
- spojuje obsah textu s ilustrací
- vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy
- recituje básně
- čte dětskou literaturu a vypráví o ní
- píše písmena a číslice podle normy psaní
- správně spojuje písmena a slabiky
- používá znaménka ve slovech a větách
- opisuje, přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve slovech i ve větě


UČIVO

Mluvnice:
Druhy vět
Pořadí vět v textu
Věta, slovo – slovo souřadné, nadřazené, podřazené
Pořádek slov ve větě
Slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek- tvrdé, měkké, obojetné
Abeceda
Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov- spodoba
Význam slabiky pro dělení slov
Písmeno ě ve slovech
Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)
Vlastní jména osob a zvířat
Základní řady vyjmenovaných slov

Sloh:
Základní formy společenského styku
Jednoduchý popis
Děj – základ vypravování
Vyprávění podle obrázkové osnovy

Čtení a literární výchova:
Plynulé čtení jednoduchých textů
Slovní přízvuk
Čtení hlasité a tiché
Soustředěný poslech čtených textů, poezie, prózy
Text a ilustrace
Vyprávění, dramatizace pohádek a povídek
Báseň
Individuální četba

Psaní:
Tvary písmen abecedy
Správné spojování písmen, slabik
Umisťování diakritických znamének
Opis, přepis