Loading

1.1.9. Český jazyk - 6. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- rozliší základní slohové útvary
- sestaví osnovu, dodrží časovou posloupnost
- užívá vhodných jazykových prostředků
- vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluveném projevu
- vyhledá hlavní myšlenky textu
- podá informaci stručně a zřetelně
- vybírá vhodná slova při nácviku popisu
- stylizuje dopis, používá kultivovaný písemný projev
- používá jazykové příručky
- rozpozná zvukovou a písemnou podobu slov, správně intonuje
- určí mluvnické kategorie u podstatných jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu
- určí druhy přídavných jmen, aplikuje jejich znalost v písemném projevu
- rozpozná druhy zájmen a číslovek
- rozliší psaní zdvojených souhlásek
- používá základní pravopisná pravidla pro psaní předpon s-,z-,vz-
- vzhledá základní větné členy a zdůvodní shodu
- používá literaturu jako zdroj poznání a prožitků
- uvede základní znaky lyriky, epiky a dramatu
- uvede základní znaky poezie, rozliší sloku od verše
- reprobuje přečtený text, zhodnotí hlavní postavy
- doloží znaky pohádky, reprobuje text, najde hlavní postavy
- odliší pověst od pohádky, reprodukuje text
- vysvětlí vznik bajky, vymezí její znaky, objasní ponaučení v bajce
- uvede znaky balady, reprobuje přečtený text
- posoudí vztah literatury k životu
- formuluje dojmy z návštěvy divadelního nebo filmového představení, hodnotí je
- zaujímá postoje k literárním postavám


UČIVO

Komunikační a slohová výchova
Slohové útvary
Vypravování
Člověk ve společnosti-telefonování, vzkazy,
formy společenského styku
Výpisky, výtah
Zpráva, oznámení
Popis
Dopis

Jazyková výchova
Jazykověda, jazykové příručky
Zvuková stránka slova a věty
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena, číslovky
Zdvojené souhlásky
Předpony s-,z-,vz-
Větná skladba

Literární výchova
Svět literatury a svět skutečný
Lyrika, epika, drama
Poezie
Báje, mýty a legendy
Pohádky
Pověsti
Bajky
Balady
Povídky ze života dětí
Divadlo a film
Literárně výchovné aktivity

Žádné komentáře:

Okomentovat