Loading

1.1.10. Český jazyk - 7. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- využívá různých forem slohu v praxi
- dovede svým vypravování spolužáky zaujmout
- při písemném i mluveném projevu používá vhodná slova
- aplikuje pravidla psaní popisu
- vyjadřuje se kultivovaně, výstižně, volí vhodné jazykové prostředky pro danou modelovou situaci
- používá pravidla pro psaní pozvánky a oznámení v praxi
- rozezná v textu neohebné slovní druhy a určí je
- naváže na znalosti o podstatných a přídavných jménech odvodí jejich další tvary
- rozpozná v textu zájmena a číslovky
- určí slovesné kategorie-osobu, číslo, způsob, čas a rod
- tvoří homonyma, antonyma a synonyma
- určí u slova předponu, kořen, příponu a koncovku, zjistí slova příbuzná, popíše, jak je slovo utvořené
- vysvětlí pravopis psaní velkých písmen ve jménech vlastních
- rozpozná základní a rozvíjející větné členy
- rozliší větu hlavní a vedlejší
- znázorní větu graficky
- píše čitelně, přehledně a úpravně
- vyhledá ve slovních a encyklopediích význam literárních pojmů
- seznámí se s nejstaršími literárními památkami, získá ponětí o řecké a římské literatuře
- z přečtených knih sestaví literární katalog autorů se stručným přehledem životopisu autora, názvů jeho děl a anotaci přečtené knihy
- používá literaturu jako zdroj poznání
- získá základní poznatky o době husitské, její literatuře
- rozliší druhy veršů, pozná básnické přirovnání, přenášení významů
- zaujímá postoj k literárním postavám, pokusí se rozpoznat záměr autora a hlavní myšlenku
- dramatizuje přiměřeně složité texty(povídky, pohádky, příběhy ze života)


UČIVO

Komunikační a slohová výchova
Přehled jazykových stylů a slohových útvarů
Vypravování, přímá řeč
Popis pracovního postupu, popis děje
Životopis, charakteristika
Žádost, pozvánka, oznámení

Jazyková výchova
Neohebné slovní druhy
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena, číslovky
Slovesa
Význam slov
Slovní zásoba a tvoření slov
Velká písmena
Větná skladba
Pravopisné jevy

Literární výchova
Úvod do teorie literatury
Literatura starověku a středověku
Životopisná literatura
Nejstarší literatura – kroniky
Husitská literatura
Přehled literárních žánrů-lyrika, epika, drama

Žádné komentáře:

Okomentovat