Loading

1.1.7. Český jazyk - 4. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- užívá různé podoby slova, rozlišuje slova podle významu, rozpozná slova spisovná a nespisovná, poznává slova citově zabarvená - slova hanlivá a mazlivá, zdrobněliny
- rozlišuje část předponovou, příponovou, kořen
- rozpozná rozdíl mezi předložkou a příponou, pravopis jejich psaní
- uvědoměle používá i-y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných slov a příbuzných
- poznává slovní druhy neohebné
- skloňuje podstatná jména podle vzorů a používá znalost k psaní i-y v koncovkách podstatných jmen
- vyhledává infinitiv v textu, určuje osobu, číslo a čas, časuje slovesa v oznamovacím způsobu
- rozlišuje způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací
- určuje větu jednoduchou a souvětí, spojuje jednoduché věty v souvětí spojovacími výrazy
- určuje podmět a přísudek
- ovládá pravopis vlastních jmen států a zeměpisných názvů
- užívá vhodných jazykových prostředků
- sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce
- dodržuje následnost děje
- vypracuje popis rostliny, zvířete, věci,
- napíše dopis, SMS zprávu
- předvede telefonování v různých modelových situacích
- čte správně, uvědoměle, plynule a dostatečně rychle, přirozeně intonuje, používá správný přízvuk slovní i větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlasu
- vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a slovnících
- čte potichu delší texty, reprodukuje obsah přečteného
- dramatizuje, k dramatizaci používá loutky, maňásky, domýšlí literární příběhy
- vyjadřuje své pocity z četby
- navštěvuje divadelní a filmová představení a beseduje o nich


UČIVO

Mluvnice:
Nauka o slově – hlásková podoba slova, význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, slova spisovná, nespisovná, slova citově zabarvená
Stavba slova – kořen, předpona, přípona
Předložky
Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z
Slovní druhy – ohebné a neohebné
Vzory podstatných jmen
Infinitiv sloves, tvary sloves
Slovesné způsoby
Stavba věty, základní skladební dvojice, podmět a přísudek
Vlastní jména – zeměpisné názvy, jednoslovné názvy států

Sloh:
Stylizace a kompozice
Osnova, nadpis, členění projevu
Vypravování
Popis zvířat, rostlin, věci
Formy společenského styku

Čtení a literární výchova:
Rozvoj techniky čtení
Čtení textů uměleckých a populárně naučných
Tiché čtení s porozuměním
Tvořivá práce s literárním textem
Práce s dětskou knihou
Výběr četby podle osobního zájmu
Divadelní a filmová představení
Základy literatury
Rozhovory o knihách

Žádné komentáře:

Okomentovat