Loading

1.1.3. Obsah předmětu - 2. STUPEŇ

4. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - žák:
4.1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
4.2 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
4.3 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
4.4 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
4.5 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
4.6 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
4.7 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
4.8 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu: samostatně připraví a s oporou o text přednes referát
4.9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
4.10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

5. JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - žák:

5.1 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
5.2 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
5.3 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
5.4 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
5.5 využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
5.6 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
5.7 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
5.8 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

6. LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - žák:

6.1 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
6.2 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
6.3 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
6.4 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
6.5 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
6.6 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
6.7 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
6.8 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
6.9 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

Žádné komentáře:

Okomentovat