Loading

1.1.6. Český jazyk - 3. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- rozliší věty a souvětí
- spojuje věty, doplňuje souvětí
- třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná, protikladná
- rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik
- vyslovuje slova se správným přízvukem
- vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich znalost v praktických cvičeních
- určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, předložky
- skloňuje podstatná jména podle pádových otázek, rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský a střední
- při psaní jmen měst, vesnic, hor, řek dodržuje pravidla pravopisu
- určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím
- sestaví nadpis a člení projev
- pojmenovává předměty a děje
- tvoří otázky
- vypravuje podle obrázků
- popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a činnosti
- vytvoří a použije jednoduchou osnovu
- požádá o informaci, podá stručně informace( i telefonicky), uvítá návštěvu, rozloučení, píše
přání, pozdravy, pohlednice, dopis
- čte plynule věty a souvětí, člení text
- čte rychle, s porozuměním, předčítá, využívá čtenářské dovednosti
- používá četbu jako zdroj informací
- vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, domýšlí příběhy, vyjadřuje své postoje k přečtenému
- orientuje se v textu, charakterizuje literární postavy, vyjadřuje své postoje ke knize
- píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle
- pracuje s chybou, v chybně napsaném textu opraví chyby( tvary písmen, pravopis, interpunkční znaménka)
- provádí průběžnou i závěrečnou kontrolu vlastního písemného projevu
- napíše krátký dopis, adresu
- vyplní lístek


UČIVO

Mluvnice:
Věta jednoduchá a souvětí
Nauka o slově-slovo a skutečnost, synonyma, slova protikladná, slova příbuzná
Hláskosloví
Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z
Slovní druhy
Podstatná jména – pád, číslo, rod
Vlastní jména měst, vesnic, hor, řek
Slovesa – tvary sloves, časování

Sloh:
Členění jazykového projevu
Otázky a odpovědi
Vypravování
Popis
Osnova
Společenský styk a jeho formy

Čtení a literární výchova:
Plynulé čtení, členění textu
Rychlé čtení, tiché a hlasité
Četba jako zdroj poznatku o přírodě, současnosti a minulosti
Práce s literárním textem
Besedy o knihách
Využití poezie, prózy, divadla, výtvarného doprovodu, ilustrací

Psaní:
Tvary písmen
Úprava zápisu
Kontrola vlastního projevu
Dopis, adresa
Vyplňování formulářů

Žádné komentáře:

Okomentovat