Loading

1.1.1. Charakteristika předmětu - ČESKÝ JAZYK

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP ZV .

Časové vymezení
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu.
V 1. – 2.ročníku 10 hodin, ve 3.ročníku 9 hodin, ve 4. – 5.ročníku 7 hodin,
v 6.ročníku 5 hodin a v 7. – 9.ročníku 4 hodiny týdně. V 9.ročníku je zařazen Seminář českého jazyka v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně.

Organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro větší přehlednost je rozdělen do tří vzájemně propojených složek – literární výchova, jazyková výchova a komunikační a slohová výchova. Součástí výuky předmětu Český jazyk a literatura jsou i návštěvy divadelních a příležitostně i filmových představení.

Realizovaná průřezová témata
V rámci předmětu Český jazyk a literatura jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova i Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách českého jazyka a literatury jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí ( k. komunikativní, kompetence k učení a kompetence k řešení problému) využívány následující postupy :
- Učitel zadává k mluvním cvičením a k diskuzi taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor a tolerují mínění jiných
- Učitel vybírá pro žáky různé typy textů, na kterých žáci s využitím získaných poznatků provádějí analýzu, zobecňují a formulují závěry
- Učitel vybírá pro žáky zajímavé texty a úkoly a motivuje je tak k zapojení do různých soutěží a olympiád
- Učitel vhodnou volbou tématu či návodnými otázkami vede žáky k tomu, aby při tvorbě slohových prací i při literárním výkladu využívali svoje poznatky a znalosti z jiných oborů
- Učitel vhodným výběrem ukázek vede žáky k tomu, aby při interpretaci textů i při psaní slohových prací uplatňovali základní myšlenkové operace, ale i fantazii a kreativitu

Žádné komentáře:

Okomentovat