Loading

1.1.8. Český jazyk - 5. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- používá český jazyk jako nástroj k dorozumívání
- určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje slovotvorné základy, dodržuje pravopis- užívá
správné koncovky
- doplňuje předpony a přípony podle smyslu
- používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke tvoření slov, osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin
- rozlišuje základní význam předpon
- používá předložky v praxi
- v praxi rozlišuje skupiny bě-bje, vě-vje, pě
- využívá znalost vyjmenovaných slov v praktických cvičeních
- rozlišuje a určuje slovní druhy
- určuje pád, číslo, rod, vzor, skloňuje podle vzoru
- rozpozná druhy přídavných jmen, pravopis
- rozezná mluvnické kategorie sloves
- používá správné tvary podmiňovacího způsobu
- určuje základní skladební dvojice, rozliší ostatní skladební dvojice
- píše správě y, i v příčestí minulém
- vyhledává různé podměty
- užívá několikanásobných podmětů ve větách
- píše správně i, y v koncovkách příčestí minulého
- určuje věty jednoduché, spojuje věty v souvětí správnými spojovacími výrazy (interpunkce)
- píše správně věty uvozovací, užívá interpunkci v přímé řeči
- sestavuje osnovu textů, odlišuje tvrzení od mínění
- předvede dovednost vypravovat
- popíše předmět, děj, pracovní postup, vlastní osobu
- napíše dopis (ve správném sledu jeho částí)
- sestaví SMS zprávu a e-mailovou zprávu na základech stručnosti a výstižnosti textu
- používá tiskopisy a dokáže je vyplnit
- kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu
- čte plynule, s porozuměním, nahlas i potichu,
- vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm
- čte procítěně s prvky uměleckého předmětu
- předčítá texty, recituje básně, vyhledává a vymýšlí rýmy
- rozumí přiměřeně složitému sdělení, zapamatuje si jeho smysl, reprodukuje text, tvoří literární text na dané téma
- dramatizuje, využívá maňásky, loutky
- zaujímá postoj k literárním postavám
- navštěvuje divadelní a filmová představení, beseduje o nich, hodnotí je
- orientuje se i v odborných textech (tabulky, grafy, slovníky, encyklopedie, katalogy)
- používá elementární literární pojmy


UČIVO

Mluvnice:
Mateřský jazyk-prostředek dorozumívání
Stavba slova-odvozování slov předponami a příponami, části slova, kořen-společný pro všechna příbuzná slova
Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene
Zdvojené souhlásky
Skupiny bě-bje, vě- vje, pě, mě-mně, (bje, vje – tam, kde se setká předpona ob, v, s kořenem na je)
Pravopis y, i po obojetných souhláskách
Pravopis y, i v koncovkách podstatných jmen
Tvarosloví-slovní druhy
Mluvnické kategorie podstatných jmen
Přídavná jména
Slovesa
Podmiňovací způsob
Zájmen-jejich druhy
Číslovky
Skladba-základní a rozvíjející skladebné dvojice
Podmět vyjádřený a nevyjádřený
Podmět několikanásobný
Přísudek slovesný, shoda podmětu s přísudkem
Věta jednoduchá a souvětí
Přímá řeč-nepřímá řeč

Sloh:
Reprodukce jednoduchých textů
Vypravování
Popis předmětu, děje, pracovního postupu, osoby
Dopis
SMS zpráva, e-mail
Tiskopisy-poštovní poukázky, průvodky, podací lístky
Vyjadřování v běžných komunikačních situacích

Čtení a literární výchova:
Výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
Předčítání textu, recitace-rým, verš, sloka
Volná reprodukce přečteného textu
Zápis textu, tvorba vlastních textů
Dramatizace, scénky
Besedy o knihách
Divadelní a filmová představení, televizní tvorba
Rozlišení různých druhů textů
Základy literatury
Próza, poezie

Žádné komentáře:

Okomentovat