Loading

1.1.11. Český jazyk - 8. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- v modelových situacích objedná časopis, napíše inzerát, odpoví na inzerát, napíše stížnost a žádost
- vypracuje charakteristiku, využije získaných znalostí
- samostatně připraví a s oprou o text i přednese
- vyhledá líčení a použije je jako vzor pro vlastní tvorbu
- vypracuje výklad(výtah) s pomocí osnovy, použije vhodně odborné názvosloví
- formuluje své názory, komunikuje, volí vhodná slovní spojení , vyjadřuje se spisovně, argumentuje
- píše vypravování na dané téma, využívá získaných znalostí
- formuluje své názory a myšlenky, využívá získaných znalostí
- rozpozná slovanské a světové jazyky
- rozliší útvary českého jazyka
- uvede hlavní způsoby obohacování slovní zásoby
- rozliší slovní druhy, pracuje s textem
- uvede rozdíl ve skloňování podstatných jmen přejatých
- určí slovesné kategorie-vid, třída, vzor
- určí druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními
- používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu
- zhodnotí obraz historie v literatuře, uvede historická období a jejich nejvýznamnější literární představitele
- používá literaturu jako zdroj poznání
- používá literaturu jako zdroj poznání
- používá literaturu jako zdroj poznání
- zhodnotí význam práce spisovatelů Národního obrození
- používá literaturu jako zdroj poznání
- porovná českou a světovou literaturu 19,století
- zformuluje písemně i ústně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo


UČIVO

Komunikační a slohová výchova
Kratší slohové útvary-objednávka, inzerát, nabídka, žádost, stížnost
Charakteristika
Referát
Líčení
Výtah, výklad
Diskuse, debata, rozhovor (sloh- příprava k volbě povolání), Životopis
Vypravování
Úvaha

Jazyková výchova
Obecná poučení o jazyce
Útvary českého jazyka
Slovní zásoba a její obohacování
Tvarosloví
Podstatná jména
Slovesa
Skladba-souvětí souřadná a podřadná
grafické znázornění souvětí
interpunkce
Pravopisná cvičení

Literární výchova
Hlavní vývojové etapy literatury
Renesanční literatura
Barokní literatura
Literatura klasicismu a osvícenství
Národní obrození
Literatura romantismu
Česká literatura 19.století
Literárně výchovné aktivity

Žádné komentáře:

Okomentovat