Loading

1.1.4. Český jazyk - 1. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- skládá a rozkládá slova podle sluchu
- pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací - skládá a čte všechny druhy slabik
- skládá a čte všechny druhy slov
- pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem
- správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově, hlásky ve slabice
- čte správně dlouhé a krátké samohlásky
- správně odpovídá na otázky
- naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, dramatizuje
- recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla
- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
- uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení psacího náčiní
- píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky
- rozlišuje písmo psací a tiskací
- píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše interpunkční znaménka
- dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu slova a jednoduché věty
- píše velká písmena u vlastních jmen osob a na začátku věty
- dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní návyky


UČIVO

Čtení a literární výchova :
Rozvoj fonetického sluchu, sluchová analýza a syntéza
Písmena malá, velká, tiskací, psací
Slabiky – otevřené, zavřené
Slova – čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik na konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se slabikotvornými souhláskami, slova s písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a se shluky souhlásek
Hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací
Uspořádání slov ve větě
Interpunkční znaménka
Délka samohlásek
Porozumění přečteným větám
Poslech, vyprávění, dramatizace
Recitace
Prosba, poděkování, omluva, blahopřání, pozdrav, oslovení

Psaní
Příprava na psaní
Psaní prvků písmen a číslic
Písmo psací a tiskací
Psaní – písmeno, slabika, slovo
Diktát slov, jednoduchých vět
Velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a na začátku věty

Žádné komentáře:

Okomentovat