Loading

1.1.5. Český jazyk - 2. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
- řadí věty podle děje
- určí nadřazenost a podřazenost slov
- řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl
- rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek
- uvědoměle používá psaní i,í-y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
- vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě v abecedě, řadí slova podle abecedy
- zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov: b-p, d-t, ď-ť,
z-s, ž-š, v-f, h-ch
- dělí slova na konci řádku podle stavby slova
- aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- vyjmenuje slovní druhy, pozná podstatná jména, slovesa a předložky v textu
- rozlišuje obecná a vlastní jména, dodržuje pravidla psaní vlastních jmen osob a zvířat
- odříká, rozliší a rozpozná v textu základní tvary vyjmenovaných slov
- užívá slušné oslovení, prosbu, poděkování
- pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti
- píše správně jednoduchá sdělení, dodržuje posloupnost děje
- vypravuje podle obrázkové osnovy
- plynule, bez slabikování přečte jednoduchý text
- užívá správný slovní přízvuk
- čte s porozuměním nahlas i potichu
- soustředěně naslouchá čtenému textu
- spojuje obsah textu s ilustrací
- vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy
- recituje básně
- čte dětskou literaturu a vypráví o ní
- píše písmena a číslice podle normy psaní
- správně spojuje písmena a slabiky
- používá znaménka ve slovech a větách
- opisuje, přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve slovech i ve větě


UČIVO

Mluvnice:
Druhy vět
Pořadí vět v textu
Věta, slovo – slovo souřadné, nadřazené, podřazené
Pořádek slov ve větě
Slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek- tvrdé, měkké, obojetné
Abeceda
Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov- spodoba
Význam slabiky pro dělení slov
Písmeno ě ve slovech
Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)
Vlastní jména osob a zvířat
Základní řady vyjmenovaných slov

Sloh:
Základní formy společenského styku
Jednoduchý popis
Děj – základ vypravování
Vyprávění podle obrázkové osnovy

Čtení a literární výchova:
Plynulé čtení jednoduchých textů
Slovní přízvuk
Čtení hlasité a tiché
Soustředěný poslech čtených textů, poezie, prózy
Text a ilustrace
Vyprávění, dramatizace pohádek a povídek
Báseň
Individuální četba

Psaní:
Tvary písmen abecedy
Správné spojování písmen, slabik
Umisťování diakritických znamének
Opis, přepis

Žádné komentáře:

Okomentovat