Loading

1.1.2. Obsah předmětu - 1. STUPEŇ

1. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období - žák:

1.1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
1.2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
1.3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
1.4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
1.5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo
1.6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
1.7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
1.8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
1.9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
1.10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchá příběh

Očekávané výstupy – 2. období - žák:
1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
1.14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

2. JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období - žák:
2.1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
2.5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
2.6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
2.7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
2.8 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Očekávané výstupy – 2. období - žák:
12.9 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
2.10 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
2.11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
2.12 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
2.13 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
2.14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
2.15 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
2.16 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
2.17 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

3. LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období - žák:
3.1 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
3.2 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
3.3 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
3.4 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

Očekávané výstupy – 2. období - žák:
3.5 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
3.6 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
3.7 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
3.8 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Žádné komentáře:

Okomentovat