Loading

1.1.12. Český jazyk - 9. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- užívá získaných znalostí
- píše různé druhy slohových útvarů, příběhy na zadané téma
- formuluje své názory a myšlenky, využívá získaných znalostí
- rozliší základní útvary jednotlivých slohových stylů
- orientuje se v tisku, formuluje svůj vlastní názor
- na základě získaných znalostí píše jednotlivé slohové útvary na zadané či volné téma
- komunikuje kultivovaně a výstižně, uplatňuje spisovný jazyk
- vědomosti získané ve slohu aplikuje v řečnických cvičeních
- uvede základní poznatky o vývoji českého jazyka
- v praxi využívá obecná poučení o jazyce, rozlišuje skupiny, rozvrstvení
- využívá jazykových příruček
- vyhledá ve větě základní a rozvíjejí větné členy
- vyhledá vedlejší věty, určí druh
- rozezná deset slovních druhů, aplikuje v praxi (vyhledá v textu)
- vyhledá věty hlavní, určí poměr
- stanoví základní pravidla psaní velkých písmen, užívá při psaní
- znázorní větu a souvětí graficky
- rozlišuje psaní čárek v jednoduchých souvětích, užívá získaných poznatků
- odstraňuje skladební nedostatky
- rozlišuje pravopisné jevy lexikální, morfologické, syntaktické ve větě jednoduché a v souvětí
- používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu
- využívá při rozboru literárního díla základních literárních pojmů
- orientuje se v základních literárních směrech, má přehled o významných představitelích české a světové literatury
- zformuluje dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
- tvoří vlastní literární text


UČIVO

Komunikační a slohová výchova
Přehled jazykových stylů a slohových útvarů
Styl prostě sdělovací (zpráva, oznámení, inzerát)
Styl odborný (žádost, objednávka, odborný dopis)
Styl publicistický (práce s novinami, úvodník recenze, interview)
Styl umělecký (povídka, novela, román, pověst, bajka, báseň)
Vypravování
Úvaha
Charakteristika
Životopis
Popis
Projev, proslov, přednáška, diskuse
Řečnická cvičení
Shrnutí o slohu

Jazyková výchova
Český jazyk - vývoj
Jazykověda a její disciplíny
Obecná poučení o jazyce, jazykové příručky
Přehled větných členů
Přehled druhů vedlejších vět
Slovní druhy
Přehled poměrů mezi větami hlavními
Velká písmena
Grafické znázornění věty a souvětí
Interpunkce
Skladba-odchylky větné skladby
Shrnutí učiva 6.-9.ročníku

Literární výchova
Literární teorie
Česká a světová próza v 1.polovině 20.století
Česká dramatická tvorba
Česká a světová literatura po 2.světové válce
Současná česká literární tvorba
Vznik a vývoj filmu
Literárně výchovné aktivity

Žádné komentáře:

Okomentovat