Loading

2.1.8. Matematika - 5. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- porovná přirozená čísla do miliardy a zobrazí je na číselné ose
- řeší jednoduché nerovnice v oboru do miliardy
- zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
- sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti např.6300+7 500 000, 2 300 000-6 000
- písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
- písemně násobí až čtyřciferným činitelem
- písemně dělí jednociferným a dvojciferným dělitelem, provádí kontrolu násobením i na kalkulačce
- řeší jednoduché a složené slovní úlohy řešené jednou nebo dvěma početními operacemi
- odhadne výsledek, posoudí jeho reálnost
- přepíše a přečte větší čísla zapsaná římskými číslicemi
- doplní řady čísel, tabulky
- čte a sestaví sloupkový diagram
- sestrojí a přečte jednoduché grafy v soustavě souřadnic
- zapíše a přečte desetinné číslo řádu desetin a setin, zobrazí desetinné číslo na číselné ose
- zaokrouhlí desetinné číslo (řádu desetin) na celé číslo
- písemně sečte a odečte desetinné číslo řádu desetin a setin
- užívá desetinné číslo v praktických situacích
- vyjádří setinu zlomkem a desetinným čísel
- narýsuje obdélník, čtverec, trojúhelník
- určí obsah obdélníku a čtverce pomocí čtvercové sítě
- vypočítá obvod a obsah obdélníku, čtverce
- převádí jednotky obsahu m2, dm2, cm2, mm2
- řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů
- obdélníku a čtverce
- vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě
- doplní číselnou a obrázkovou řadu a určí krok,
který řadu doplňuje
- doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice
- rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti jsou dány
- řeší slovní úlohy úsudkem a logikou


UČIVO

Číselný obor 0-1 000 000 000, desetinná čísla, tabulky, grafy, diagramy:
Posloupnost přirozených čísel, číselná osa
Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
Čtení a zápis čísel do miliardy, zobrazování na číselné ose
Porovnávání přirozených čísel, řešení jednoduchých nerovnic
Zaokrouhlování přirozených čísel na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel
Pamětné násobení a dělení přirozených čísel
Písemné sčítání tří až čtyř přirozených čísel
Písemné odčítání přirozených čísel
Písemné násobení až čtyřciferným činitelem
Písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem
Řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Odhad a kontrola výpočtu, práce s kalkulačkou, posouzení reálnosti výsledku
Užití vlastností početních výkonů (komutativnost, asociativnost, distributivnost)
Římské číslice, čtení a zápis
Grafy, soustava souřadnic, doplňování tabulek, čtení a sestrojování sloupkového diagramu
Orientace v jednoduchý situacích, vyjádření části celku, zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem, desetina, setina
Vyjádření setiny zlomkem a desetinným číslem
Praktické modely desetinných čísel (peníze)
Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin

Geometrie
Konstrukce obdélníku a čtverce
Výpočty obvodu a obsahu obdélníku a čtverce
Jednotky obsahu: mm2, cm2, dm2, m2, a, ha, km2
Rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem
Rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
Modelování kvádru a krychle ze sítí
Nestandardní aplikované úlohy a problémy
Slovní úlohy
Číselné a obrázkové řady
Magické čtverce
Prostorová představivost

Žádné komentáře:

Okomentovat