Loading

2.1.10. Matematika - 7. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a záporné, uvede příklady
- znázorní celé číslo na číselné ose
- porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti
- určí číslo opačné
- sečte a odečte celá čísla
- vynásobí a vydělí celá čísla
- uvede praktický význam absolutní hodnoty čísla, určí tuto absolutní hodnotu
- vysvětlí pojem shodnost rovinných útvarů, shodnost trojúhelníků a matematicky je vyjádří
- uvede věty o shodnosti trojúhelníků
- využije osvojených vět o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních úlohách – sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu
- dodržuje zásady správného rýsování
- vymezí pojmy vnitřní a vnější úhel trojúhelníku
- určí třetí vnitřní úhel trojúhelníku výpočtem
- rozpozná trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný, popíše vlastnosti stran a úhlů
- určí střední příčku, těžnici, výšku, popíše jejich vlastnosti, tyto prvky narýsuje
- podle vzorce vypočítá obsah trojúhelníku
- provádí základní početní operace s racionálními čísly – sčítání, odčítání, násobení a dělení
- upraví složený zlomek
- řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor matematického problému
- odhadne výsledek a ověří jeho reálnost
- rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků a popíše jejich vlastnosti
- vypočítá obvod, obsah těchto útvarů pomocí vzorce
- přesně a pečlivě narýsuje čtyřúhelník
- řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu čtyřúhelníků
- objasní pojmy poměr a postupný poměr
- zapíše poměr velikostí dvou veličin
- provádí jednoduché úpravy poměru pomocí krácení a rozšiřování
- vypočítá jednotlivé díly celku určené daným poměrem
- pozná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou veličin a rozhodnutí zdůvodní úvahou
- vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy
- narýsuje jednoduchý plánek (mapu) ve vhodném měřítku
- vyřeší slovní úlohy s využitím dovednosti přepočtu měřítek
- sestrojí grafy přímé a nepřímé úměrnosti
- vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití přímé a nepřímé úměrnosti
- vyřeší slovní úlohy z praxe pomocí poměru a trojčlenky
- určí vlastnosti útvarů v osové a středové souměrnosti
- sestrojí obraz daného geometrického útvaru ve středové a osové souměrnosti
- rozpozná útvary souměrné podle středu a podle osy, určí střed nebo osu souměrnosti
- v grafickém projevu dodržuje zásady správného rýsování
- pozná a popíše tělesa – krychle, kvádr, hranol
- vyřeší slovní úlohy na výpočet objemu a povrchu těles
- používá kalkulátor pro základní početní operace
- vyhledá požadované informace v tabulkách
- vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet procent
- vypočítá jedno procento z daného základu
- použije algoritmus výpočtu procentové části, základu a počtu procent a vypočítá je
- aplikuje základy jednoduchého úrokování na příkladě
- použije získané znalosti při řešení slovních úloh z praxe
- provede rozbor slovní úlohy a stanoví postup řešení
- provede kontrolu reálnosti získaného výsledku


UČIVO

Celá čísla:
Čísla celá – kladná, záporná, nula, číselná osa
Čísla navzájem opačná
Absolutní hodnota čísla
Porovnávání a uspořádání celých čísel
Sčítání a odčítání celých čísel
Násobení a dělení celých čísel

Shodnost trojúhelníků:
Shodné útvary v rovině
Shodnost trojúhelníků – věty sss, usu, usu
Konstrukce trojúhelníků

Trojúhelníky:
Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
Třídění trojúhelníků
Střední příčky a těžnice
Výšky v trojúhelníku
Obsah trojúhelníku

Početní operace se zlomky a racionálními čísly:
Sčítání zlomků a smíšených čísel
Odčítání zlomků a smíšených čísel
Násobení zlomků číslem celým
Násobení zlomků
Dělení zlomků
Složený zlomek
Slovní úlohy

Čtyřúhelníky:
Třídění čtyřúhelníků
Rovnoběžníky a jejich vlastnosti
Lichoběžník a jeho vlastnosti
Rýsování čtyřúhelníků
Obvody a obsahy čtyřúhelníků
Slovní úlohy

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka:
Poměr, postupný poměr
Měřítko plánu, mapy
Přímá úměrnost
Nepřímá úměrnost
Trojčlenka
Slovní úlohy

Osová a středová souměrnost:
Osová souměrnost
Osově souměrné útvary
Středová souměrnost
Středově souměrné útvary

Hranol:
Síť hranolu
Objem a povrch hranolu

Procenta:
Procento – základ, počet procent, procentová část
Výpočet procentové části
Výpočet počtu procent
Výpočet základu
Jednoduché úrokování
Slovní úlohy

Žádné komentáře:

Okomentovat