Loading

7.1.8. Hudební výchova - 5. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- osvojí si nejméně 10 písní v dur i moll tónině
- upevňuje vokální dovednosti osvojené v nižších ročnících
- zpaměti zpívá hymnu ČR
- pokusí se o dvojhlas a trojhlas a polyfonní zpěv
- zazpívá stupnici a kvintakord dur i moll
- technicky správně a rytmicky vhodně použije jednoduché nástroje Orfeova instrumentáře podle notového nebo grafického záznamu
- aktivně se zapojí nejméně do 4 pohybových her
- aktivně vyslechne nejméně8 poslechových skladeb v dur i moll
- poslechem i pohledem rozpozná harfu,varhany a další hud.nástroje osvojené v nižších ročnících
- je tolerantní k hudebním žánrům,které nepreferuje
- vysvětlí princip variace a dříve probíraných forem
- vysvětlí hlavní rysy ze života skladatelů
- čte a píše noty v rozsahu c1- g2
- vysvětlí značky,zkratky a slova běžně používané v notových zápisech v 1.- 5.ročníku
- zachytí rytmus a melodii notovým záznamem
- rytmizuje říkadla


UČIVO

Vokální činnosti:
Střídavý dech
Sjednocování hlasového rozsahu h –d2
Počátky dvojhlasu/lidový dvojhlas/ 4. a spodní a vrchní spodní stupeň
Zpěv české hymny a okolnosti vzniku
Práce s minimálně10 písněmi v dur i moll z různých žánrů hudby
Synkopa a triola
Stupnice a kvintakord dur i moll

Instrumentální činnosti:
Hra jednoduchých lidových písní na orf.nástroje melodické/v dur v rozsahu oktávy,v moll sexty/ Improvizace předvětí a závětí
Doprovod písní tónikou a dominantou
Pokus o užívání subdominanty

Hudebně pohybové činnosti:
Skupinové pohybové vyjádření polyfonní hudby
Vyjádření charakteru poslouchané hudby a emocionálního zážitku z ní pohybem
Pohybové prvky menuetu, region.lidového tance a jazzového společenského tance /charleston, jive, twist, mazurka, polka, valčík/
Taktování na 4 doby

Poslechové činnosti:
Práce s nejméně 8 poslouchanými skladbami
Epizody ze života poslouchaných skladatelů /J.S.Bach, W.A.Mozart, L.Janáček, V.Novák, B.Martinů/
Rozlišování hudby polyfonní a homofonní
Hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni, k tanci - dříve a dnes
Poslech lidové kapely, menuetu, symfonického orchestru, swingové hudby 30 let a rockové hudby 60 let
Princip variace

Seznámení s pojmy z hudební nauky:
Synkopa
Celý tón a půltón
Noty h –e2
Skupiny not osminových a šestnáctinových
Koruna

Žádné komentáře:

Okomentovat