Loading

7.1.7. Hudební výchova - 4. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- osvojí si nejméně 10písní v dur i moll tónině
- užívá pěvecké dovednosti
- dodržuje pravidla hlasové hygieny,při zpěvu se řídí horopisem
- zazpívá hymnu ČR a uvede základní údaje o její historii
- rozpozná předvětí a závětí
- aktivně se zapojí do melodizace a rytmizace textů
- aktivně se zapojí do 4 hudebně pohybových her
- vyslechne nejméně 8 poslechových skladeb v dur i moll
- čte noty,najde v notovém zápisu noty h1- d2 a zapíše je
- správně píše posuvky a pojmenuje je
- vysvětlí co je stupnice,napíše ji a zazpívá
- vyjmenuje tóny stupnice Cdur


UČIVO

Vokální činnosti:
Sjednocování hlasového rozsahu c1 – d2
Příprava dvojhlasu,8.stupeň a spodní 5.stupeň
Práce s 10 písněmi, 5 písní zpaměti
Hymna ČR, zpěv a základní údaje z historie
Transpozice tónů do zpěvné polohy
Prvky pěvecké techniky/staccato,legato,vázání/
Prodloužený výdech

Instrumentální činnosti:
Hra lidových písní na Orfeovy nástroje v rozsahu sexty
Doprovod dvěma tóny na nástroje melodické
Hra čtyřtaktové předehry, mezihry a dohry

Hudebně pohybové činnosti:
Kroky se zhoupnutím ve ¾ taktu, krok poskočný, cvalový
Vyjádření charakteru hudby a emocionálního zážitku pohybem
Taktování na 2 a 3 doby
Doprovod T a D
Tance: polka, mazurka, sousedská, menuet

Poslechové činnosti:
Rozpoznávání dvojdílnosti a trojdílnosti v hudbě/a,b,a,b,a/,rondo
Poslechové skladby od B.Smetany, A.Dvořáka, L.Janáčka, W.A.Mozarta, L.V.Bethovena
Pochod, polka, valčík, menuet, rondo
Vánoční hudba
Epizody ze života poslouchaných skladatelů

Seznámení s pojmy z hudební nauky:
Repetice, gradace,
Stupnice dur, tónika
Osminová nota s tečkou
Čtvrťová nota s tečkou
G klíč, noty h1,c2,d2

Žádné komentáře:

Okomentovat