Loading

6.2.3. Chemie - 8. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- zařadí chemii mezi přírodní věd
- uvede čím se chemie zabývá
- rozliší fyzikální tělesa a látky
- uvede příklady chemického děje
- rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k přeměnám látek
- uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti látek (barva, zápach, teplota tání, teplota varu, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, rozpustnost ve vodě)
- rozliší známé látky podle jejich různých vlastností (barva, zápach, rozpustnost ve vodě)
- navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a zaznamená jejich výsledek
- popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek
- rozpozná skupenství látek a jejich změny (tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění, sublimace, desublimace)
- vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) hodnoty hustoty, teploty tání, teploty varu a orientuje se v jejich hodnotách
- uvede zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazu
- uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady bezpečného práce s nimi
- rozliší různorodé a stejnorodé směsi
- rozliší různé druhy různorodých směsí (suspenze, emulze, pěna, dým, mlha), uvede příklady z běžného života
- uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi
- správně (v souvislostech) použije pojmy: složky roztoku, rozpouštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání a plošného obsahu povrchu rozpouštěné látky na rychlost jejího rozpouštění při vysvětlení známých situací z běžného života
- s pomocí vzorce spočítá příklady na výpočet složení roztoků (hmotnostní zlomek, hmotnost roztoku, hmotnost rozpouštěné látky) a připraví roztok o požadované procentualitě
- s pomocí křížového pravidla spočítá příklad na ředění roztoku a připraví z koncentrovanějšího roztoku požadovaný zředěnější roztok
- vysvětlí pojem nasycený a nenasycený roztok
- sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci
- popíše jednoduchou destilační aparaturu a vysvětlí princip destilace
- navrhne postup oddělování složek směsí v běžném životě
- vysvětlí princip usazování a krystalizace
- uvede příklad chemické výroby založené na oddělování složek směsi
- rozezná a pojmenuje různá skupenství vody v přírodě
- na příkladech uvede význam vody pro existenci života
- uvede základní vlastnosti vody a její využití v praxi
- rozliší vodu destilovanou, pitnou (včetně stolní), užitkovou, odpadní, uvede příklady jejich výskytu a využití
- vysvětlí pojem měkká, tvrdá a minerální voda
- popíše oběh vody v přírodě, vysvětlí jeho princip
- napíše chemický vzorec vody
- prokáže znalost složení vzduchu (dusík a kyslík kvantitativně v %)
- označí kyslík jako nezbytnou složku pro hoření látek ve vzduchu
- vysvětlí princip hašení, uvede telefonní číslo hasičů
- popíše, jak poskytne první pomoc při popáleninách, uvede telefonní číslo rychlé zdravotnické pomoci
- popíše, co je teplotní inverze a smog, a uvede příklady zdrojů informací o čistotě ovzduší
- vysvětlí pojem skleníkový efekt, uvede jeho příčinu a důsledky
- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i v domácnosti
- uvede příklady, jak lze v nejbližším okolí omezovat znečišťování vody a vzduchu
- uvede význam vzduchu a vody pro chemickou výrobu
- doloží na příkladech (z praxe), že se látky skládají z pohybujících se částic
- používá pojmy atom, molekula ve správných
souvislostech
- slovně popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z neutrálních atomů
- uvede příklady využití znalostí o částicovém složení látek člověkem
- používá značky a názvy nejznámějších chemických prvků: Br, Sn, K, N, F, P, He, Al, Mg, Cl, I, Si, O, Li, Mn, Cu, Pb, Pt, S, Na, Ag, C, Ca, H, Zn, Au, Fe, Rb, Cs, Fr, Be, Sr, Ba, Ra, Ti, V, Cr, Mo,
W, U, Os, Co, Ni, Cd, Hg, B, Ga, In, Tl, Ge, As, Sb, Bi, Se, Te, Po, At, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
- vysvětlí, co udává protonové číslo
- vyhledá v tabulkách názvy prvků ke známým (daným) protonovým číslům a naopak., zapíše správně ke značce prvku protonové číslo
- používá pojmy chemické látky, chemický prvek, chemická sloučenina a chemická vazba ve správných souvislostech
- rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny
- ze vzorce (a z modelu molekuly) chemické sloučeniny odvodí kvalitativní i kvantitativní složení chemické látky (počet prvků a jejich název, počet atomů jednotlivých prvků v molekule)
- rozezná jednotlivé typy vazeb, polární, nepolární, iontová
- uvede příklady praktického využití kovů (Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au)
- uvede základní složky slitin kovů (mosaz, bronz, dural) a příklady využití těchto slitin
- uvede příklady praktického využití nekovů (H, O, N, Cl, S, C)
- popíše hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy a
- jednoduchými pokusy ověří jejich vlastnosti
- rozliší periody a skupiny v periodické soustavě
- chemických prvků, vyhledá prvky s podobnými vlastnostmi
- rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí je správně v konkrétních příkladech
- provede jednoduché chemické reakce (včetně jednoduché přípravy plynů a jejich jímání)
- uvede příklady chemických reakcí probíhajících v přírodě a chemických reakcí používaných při chemické výrobě
- uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické reakce a využije ho při řešení úloh
- zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce
- přečte chemické rovnice (včetně použití látkového množství)
- provede jednoduché výpočty z chemických rovnic, s využitím vztahů pro n, M, m, V, c
- posoudí význam zákona zachování hmotnosti pro chemickou výrobu
- určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech
- zapíše z názvů vzorce oxidů a naopak ze vzorců jejich názvy
- popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí
- určí oxidační číslo atomů prvků v sulfidech
- zapíše z názvů vzorce sulfidů a naopak ze vzorců jejich názvy
- určí oxidační číslo atomů prvků v halogenidech
- zapíše z názvů vzorce halogenidů a naopak ze vzorců jejich názvy
- popíše vlastnosti, použití a význam chloridu sodného
- rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH
- orientuje se na stupnici pH a změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
- bezpečně rozpouští hydroxidy, poskytne první pomoc při zasažení těmito látkami
- zapíše z názvů vzorce hydroxidů a naopak ze vzorců jejich názvy
- popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů
- bezpečně ředí roztoky kyselin, poskytne první pomoc při zasažení těmito látkami
- zapíše z názvů vzorce kyslíkatých kyselin a naopak ze vzorců jejich názvy
- zapíše z názvů vzorce vybraných bezkyslíkatých kyselin (HCl, HF, HBr, HI, HCN, H2S) a naopak ze vzorců jejich názvy
- popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin
- vysvětlí, jak vznikají kyselé deště a jak jim lze předcházet
- bezpečně provede neutralizaci zředěných roztoků známých kyselin a hydroxidů, uvede názvy a vzorce výchozích látek a produktů a zapíše je chemickými rovnicemi
- uvede příklady uplatnění neutralizace v praxi
- rozliší, které látky patří mezi soli
- provede jednoduché přípravy solí
- uvede význam průmyslových hnojiv
- popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších stavebních pojiv (vápenná malta, sádra, beton)
- vysvětlí pojem keramika, uvede příklady využití keramiky


UČIVO

Úvod do chemie

Vymezení předmětu chemie
Látky a tělesa
Chemické děje

Vlastnosti látek
(barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota)

Bezpečnost při experimentální činnosti
Zásady bezpečné práce v laboratoři
První pomoc při úrazu v laboratoři

Směsi
Různorodé a stejnorodé směsi (roztoky)
Složky směsi
Složení roztoků
Hmotnostní zlomek
Křížové pravidlo pro ředění roztoků

Oddělování složek směsí
Usazování, filtrace, destilace, odstřeďování
Krystalizace, chromatografie, frakční destilace, extrakce

Voda a vzduch

Částicové složení látek
Molekuly, atomy, protony, neutrony, atomové jádro, elektrony, elektronový obal, valenční elektrony, ionty

Protonové číslo, chemické prvky

Chemická vazba, chemické sloučeniny

Chemické prvky a periodická soustava chemických prvků
Kovy a nekovy (vlastnosti, využití)

Chemické reakce
Výchozí látky a produkty
Chemický děj

Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice
Látkové množství
Molární hmotnost
Úpravy (vyčíslení) chemických rovnic

Oxidy
(siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, dusnatý, dusičitý, křemičitý)
Oxidační číslo

Sulfidy
(olovnatý, zinečnatý)

HalogenidyTučnéFluoridy, chloridy, bromidy, jodidy

Kyselost a zásaditost roztoků, pH
Tučné
Hydroxidy
(sodný, draselný, vápenatý, amonný)

Kyseliny
(sírová, chlorovodíková, dusičná)
Bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny

Neutralizace

Soli, průmyslová hnojiva, stavební pojiva
Průmyslová hnojiva
Vápenná malta, sádra, beton
Keramika

Žádné komentáře:

Okomentovat