Loading

6.1.4. Fyzika - 7. ROČNÍK

ŠKOLNÍ VÝSTUP
Žák :
- uvede hlavní (základní) jednotku příslušné fyzikální veličiny a její díly a násobky
- převede: jednotky délky (m, cm, mm, dm, km), jednotky obsahu (m2, cm2, dm2, m2, a, ha , km2), jednotky objemu(mm3, cm3, dm3, m3; hl, l, ml), jednotky hmotnosti (g, mg, kg, q , t), jednotky času (s, min, hod, den, rok)
- objasní klid a pohyb tělesa jako stálost jeho polohy vzhledem k jinému tělesu
- na konkrétní příkladu pozná, zda je těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu
- objasní pojem: trajektorie; vysvětlí rozdíl mezi trajektorií a dráhou
- uvede jak značíme dráhu a v jakých jednotkách ji udáváme
- podle tvaru trajektorie rozezná, zda jde o pohyb přímočarý či křivočarý
- popíše pohyb posuvný a otáčivý
- rozezná (na základě znalosti dráhy a času), zda se jedná o pohyb rovnoměrný či nerovnoměrný
- změří uraženou dráhu tělesa a zapíše výsledek
- používá s porozuměním vztah: v = s / t při výpočtu rychlosti pohybu tělesa
- experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu
- vyjádří grafem závislost dráhy na čase při rovnoměrném pohybu a vyčte z něj hodnoty času a rychlosti
- znázorní orientovanou úsečkou sílu o známé velikosti, směru, působišti
- určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil stejného, opačného směru
- vysvětlí, kdy dochází k rovnováze sil a určí jakou velikost má v tomto případě výslednice, určí graficky výslednici dvou a více sil různého směru
- charakterizuje těžiště tělesa jako působiště gravitační síly působící na těleso
- experimentálně určí polohu těžiště
- při řešení praktických úloh využívá poznatek, že poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese
- stanoví rozdíl mezi tíhou a gravitační silou tělesa
- objasní podstatu prvního pohybového zákona
- objasní podstatu druhého pohybového zákona
- objasní podstatu třetího pohybového zákona
- použije znalosti pohybových zákonů při objasňování běžných situací
- určí rameno síly, je-li dáno působiště síly a osa otáčení
- používá vztah pro moment síly: M = F . a, M = F . r
- vyjádří rovnováhu na páce, kladce pomocí momentu sil
- objasní funkci páky, kladky v praxi, objasní princip vážení na rovnoramenných vahách
- porovná kladku (pevnou, volnou) a kladkostroj
- charakterizuje tlakovou sílu, používá vztah pro výpočet tlaku p = F / S
- na praktických příkladech uvede, jak lze zvětšit (zmenšit) tlak
- uvede hlavní jednotku tlaku její dílky a násobky
- při výpočtech používá vztah pro výpočet síly: F = S . p
- používá a využívá poznatek, že třecí síla je přímo úměrná tlakové síle, souvisí s materiálem a drsností stykových ploch
- na konkrétních příkladech objasní, jak můžeme třecí sílu zvětšit (zmenšit)
- objasní podstatu Pascalova zákona
- charakterizuje hydrostatický tlak
- objasní využití Pascalova zákona v hydraulickém zařízení a popíše účinky gravitační síly na kapalinu
- objasní vznik vztlakové síly při ponoření tělesa do kapaliny
- objasní podstatu Archimédova zákona, vyvodí (z porovnání vztlakové a gravitační síly), zda se těleso potopí, bude vznášet, bude plovat
- charakterizuje atmosférický tlak
- určí (porovnáním tlaku v uzavřené nádobě a tlaku atmosférického), zda bude v nádobě přetlak či podtlak
- objasní princip rtuťového tlakoměru, aneroidu
- uvede, jak se mění atmosférický tlak s nadmořskou výškou, určí tzv. normální tlak
- objasní pojem: vztlaková síla v atmosféře, uvede příklady praktického využití vztlakové síly
- uvede, k čemu se používá manometr


UČIVO

Převádění jednotek
Jednotky délky a obsahu
Jednotky objemu
Jednotky hmotnosti
Jednotky času

Pohyb tělesa
Klid a pohyb tělesa
Trajektorie a dráha
Druhy pohybu
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
Rychlost rovnoměrného pohybu
Dráha při rovnoměrném pohybu
Průměrná rychlost při nerovnoměrném pohybu

Síla a její měření
Síla a její znázornění

Skládání a rozkládání sil
Skládání dvou sil stejného směru
Skládání dvou sil opačného směru
Skládání dvou a více sil různého směru
Rozdíl mezi tíhou a gravitační silou tělesa
Těžiště

Pohybové zákony

Otáčivé účinky síly
Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy
Páka
Rovnovážná poloha páky
Užití páky
Rovnoramenné váhy
Pevná kladka

Deformační účinky síly
Tlaková síla
Tlak
Tlak v praxi

Tření
Třecí síla
Měření třecí síly
Tření v praxi

Mechanické vlastnosti kapalin
Pascalův zákon
Hydraulické zařízení
Účinky gravitační síly Země na kapalinu
Hydrostatický tlak
Vztlaková síla působící na těleso v kapalině
Archimédův zákon
Potápění, plování a vznášení stejnorodého tělesa v kapalině

Mechanické vlastnosti plynů
Atmosféra Země
Měření a změny atmosf. tlaku
Vztlaková síla působící na těleso a atmosféře Země
Tlak plynu v uzavřené nádobě
Manometr

Žádné komentáře:

Okomentovat