Loading

7.1.1. Charakteristika předmětu - HUDEBNÍ VÝCHOVA

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura vymezené v RVP ZV a je úzce spjat se všemi vyučovacími předměty.

Časové vymezení
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu.
V 1. – 9. ročníku 1 hodina týdně.

Organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova je rozdělen do čtyř částí:
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti a Poslechové činnosti.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu a posilování správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby tancem, pohybem a gesty.
Obsahem Poslechových činností je vnímání hudby ve všech žánrových, stylových i funkčních podobách, analýza a interpretace hudby.

Realizovaná průřezová témata
V rámci předmětu Hudební výchova jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat Multikulturní výchovy, Mediální výchovy, Výchovy demokratického občana, Enviromentální výchovy, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobností a sociální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie
V hodinách hudební výchovy jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí (k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní) využívány následující postupy:
- učitel vede žáky k hlasové hygieně, upevňování a posilování správných pěveckých návyků pomocí dechových cvičení, správného držení těla, správného nasazení tónu
- učitel vhodným výběrem instrumentálních nástrojů orffovské řady vede žáky k samostatným instrumentálním doprovodům písní, dodržování rytmu a tempa
- učitel vede žáky k vytváření vlastních netradičních hudebních nástrojů
- učitel vede žáky k naslouchání hudby pomocí poslechových skladeb a učí žáky vnímat hudební projevy druhých
- učitel zajišťuje žákům návštěvy koncertů a besed o hudbě
- učitel zajišťuje pro žáky exkurze, filmy, seznamuje žáky s různými profesemi v hudební oblasti a dává jim možnosti zapojit se samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách
- učitel zajišťuje žákům videokazety a odbornou literaturu, aby žák mohl získávat vhled do české hudební kultury i kultury jiných národů
- učitel vede žáky ke kritice vlastního díla i díla ostatních
- učitel vede žáky k úctě hudebních projevů ostatních žáků, vzájemné toleranci a pomoci

Žádné komentáře:

Okomentovat